پنجمین-همایش-آنالیز-عددی
پنجمین-همایش-آنالیز-عددی
پوستر-همایش-علوم-طبیعی-دانشگاه-امام-حسین
پوستر-همایش-علوم-طبیعی-دانشگاه-امام-حسین
پوستر-جشنواره-خوشنویسی-ارشاد
پوستر-جشنواره-خوشنویسی-ارشاد
پوستر-کنگره-خاک-ایران
پوستر-کنگره-خاک-ایران
پوستر-تئاتر-کله-پوک-ها
پوستر-تئاتر-کله-پوک-ها
پوستر-چهارمین-کنگره-هیردروپونیک-ایران
پوستر-چهارمین-کنگره-هیردروپونیک-ایران
پوستردومین-دوره-مسابقات-ACM
پوستردومین-دوره-مسابقات-ACM
پوستر-کنفرانس-شیمی-آلی-ایران
پوستر-کنفرانس-شیمی-آلی-ایران
پوستر-همایش-ملی-آنالیز-عددی
پوستر-همایش-ملی-آنالیز-عددی
پوستر-کنگره-شهدای-شیمی-ایران
پوستر-کنگره-شهدای-شیمی-ایران
هفدهمین-کنگره-شیمی-ایران
هفدهمین-کنگره-شیمی-ایران
پوستر-همایش-آنالیز-عددی
پوستر-همایش-آنالیز-عددی
پوستر-کنفرانس-ملی-ریاضیات
پوستر-کنفرانس-ملی-ریاضیات
پوستر-کنفرانس-ریاضیات-ایران
پوستر-کنفرانس-ریاضیات-ایران
پوستر-پروژه-مهر93
پوستر-پروژه-مهر93
پوستر-طرح-اکرام-ایتام
پوستر-طرح-اکرام-ایتام